„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
Caritasov ideal

Smjernice i ciljevi djelovanja Caritasa

Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje –Mrkan (CBM)

 

Uvod

 

Ove smjernice definiraju temeljna načela, zadaće i ciljeve te profil ustanove i način djelovanja CBM.

One služe svim Odjelima i Ustanovama CBM kao orijentir u njihovu radu i djelovanju.

One su uputa i smjerokaz svim uposlenicima, suradnicima i volonterima kako treba svoj osobni karitativni rad i djelovanje uskladiti sa zadaćama i ciljevima Caritasa.

U njima se također zrcale načela kršćanske djelotvorne ljubavi i očituje pastoralna uloga Caritasa u općem poslanju Crkve što svima zainteresiranima predočuje jasniju sliku o Caritasu kao instituciji Katoličke Crkve.

 

Polazni temelji

Caritas, po uzoru na Isusa Krista, pruža konkretnu pomoć čovjeku u nevolji.

Zauzimanje za potrebne i solidarnost s njima jest ispunjenje Kristove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu.

Caritas je temeljna zadaća svakoga pojedinog kršćanina, svake kršćanske zajednice, svake biskupije i Katoličke Crkve u cijelosti. Caritas je lice Crkve.

Karitativno djelovanje počiva na Evanđelju i vjeri.

Caritas svojim djelovanjem naviješta i svjedoči Radosnu vijest ljubavi i pravednoga mira među svim ljudima.

 

Ciljevi

Svaki je čovjek jedinstvena osoba kojoj je Bog podario dostojanstvo. Odatle obveza poštovati i štititi ljudski život od začeća do smrti i pomagati svakoga čovjeka u njegovim duševnim i tjelesnim nevoljama.

Caritas štiti i pomaže poglavito najugroženije i najslabije, hrabri ih i budi u njima zapretane osjećaje samopoštovanja i potiče da vlastitim snagama ostvaruju život dostojan čovjeka.

Ljudi se ostvaruju u raznolikim međuljudskim odnosima: u obitelji, na poslu, u susjedstvu, političkoj zajednici, suživotu s različitim interesnim skupinama, kulturama i religijama. Caritas priznaje ovu raznolikost i teži upravo po djelotvornoj ljubavi promicati vrednote života u kojem ljudi žive jedni s drugima i jedni uz druge međusobno se poštujući i uvažavajući, ostvarujući tako zajednicu ljudi dobre volje bez ikakvih predrasuda.

 

Zadaće

Ljudska nevolja – duhovna, tjelesna, duševna i materijalna, zahtijeva pomoć drugih ljudi.
CBM pomaže u prvom redu onim ljudima koji u svom osobnom okruženju i sustavu socijalne zaštite nemaju nikakvu ili dostatnu pomoć.

CBM nastupa i djeluje kao odvjetnik, prijatelj i partner ugroženih.
Caritas se zauzima za one koji žive na rubu društva, čiji se glas ne čuje i koji nisu u stanju sami sebi pomoći.

CBM želi svojim radom aktivno sudjelovati u kreiranju socijalne i društvene politike.
Caritas skreće pozornost javnosti na postojeće nevolje te potiče i promiče solidarno djelovanje na temelju kršćanskih vrijednosti.

Caritas, nadahnut evanđeoskim načelima, nastoji svojim djelovanjem izoštriti socijalnu svijest u društvu i župnim zajednicama. Zato opominje sve skupine u društvu, državi i vjerskim zajednicama na njihovu socijalnu i političku odgovornost.

Caritas se zauzima za izvršavanje temeljnih usluga pojedincu i zajednici na području zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i upošljavanja po načelu subsidijarnosti.

 

Teološki temelji

  1. Bog, koji je Ljubav – Caritas, neizmjerno ljubi čovjeka. On je nadahnuće i poticajna snaga svakoga karitativnog djelovanja.

 

Za kršćanina je život svakoga čovjeka dar Božji.
Bog je Ljubav. On potiče na ljubav i poziva svakoga čovjeka da s ljubavlju pomogne potrebnima.
U trenucima malodušja, beznađa i besmisla Bog pritječe ljudima u pomoć i budi u njima nadu za bolju i čovjeka dostojniju budućnost.
Vjera u Boga koji je Ljubav i svijest da je jedino djelotvorna ljubav vjerodostojna daju Caritasu snagu i nadahnjuju svako njegovo djelovanje.

  1. U životu i poslanju Isusa Krista

Caritas prepoznaje vlastito poslanje odakle crpi snagu za odvažno svjedočenje djelotvorne ljubavi.

Bog je postao čovjekom, kojemu je ime Isus.
Isus iz Nazareta, Bogočovjek, na jedinstven je način svojim životom navijestio objavio Boga Oca koji suosjeća s čovjekom patnikom. Doživljavajući i sam ljudsku patnju, Krist poziva svakoga čovjeka da ga na putu trpljenja slijedi, da uzme svoj križ i da pođe za njim.
Kristovo otkupiteljsko djelo po patnji, križu i smrti okrunjeno je njegovim slavnim uskrsnućem. On je Spasitelj svijeta koji sve čini novo. On stvara novo nebo i novu zemlju, novi svijet u kojem vlada mir i u kojem su patnja i smrt pobijeđeni.

  1. Duh Sveti – životna snaga Caritasa

 

Duh Božji jest Duh života. On stvara život i potiče na život.
On osposobljava za život u zajedništvu i zauzimanje za druge.
On je Duh koji ozdravlja.
Djelovanje Duha Božjega raznovrsno je i zrcali se u različitim sposobnostima i djelovanju ljudi.
Kršćanstvo prepoznaje Duha Svetoga u svakome tko u drugom čovjeku vidi brata ili sestru i spremno se opredijeli za nesebično pomaganje.
Proroštvo je dar Duha Svetoga, koji osposobljava Caritas ne samo uočiti bijedu potrebnika nego i proniknuti uzroke njihove životne sudbine, učiniti sve da budu uklonjeni te usmjeriti pogled prema boljoj budućnosti.
Bog je odvjetnik siromašnih, slabih i obespravljenih. Svaka nepravda prema njima je odvraćanje od Boga. Tijekom Povijesti spasenja proroci su hrabro svjedočili i javno osuđivali svako vrstu nepravde, zauzimali se za obespravljene i pozivali na obraćenje.
Kraljevstvo Božje nije od ovoga svijeta, ali njegova Pravednost treba već ovdje na zemlji biti ostvarena.

  1. Crkva služiteljica jest životni i radni prostor Caritasa

 

Crkva Isusa Krista jest Crkva koja služi.
Caritas je zajedno s Bogoslužjem i Naviještanjem jedan od stožernih stupova Crkve. Liturgija, kateheza i djelotvorna Ljubav – Caritas jesu temelji poslanja Crkve u današnjem svijetu.

Tijekom povijesti Crkve uvijek je bilo muževa i žena, redovničkih i laičkih zajednica te drugih skupina koji su uočavali i svojim nesebičnim djelovanjem liječili duševne i tjelesne boli ljudi u nevolji.

Zahvaljujući upravo njihovoj dosjetljivoj ljubavi i zauzetosti poboljšane su životne prilike mnogih nevoljnika. Njihove ideje, njihovi ostvareni i neostvareni planovi, a poglavito njihova duhovnost predstavljaju veliko bogatstvo za djelovanje Caritasa danas.

To baštinjeno blago valja pretočiti, prilagoditi i dalje razvijati u današnjem svijetu. Iz toga proizlazi potreba i poticaj stalnoga preispitivanja današnjih zadaća i ciljeva djelovanja Caritasa.

Biskupijski Caritas pomaže, promiče i dopunjava karitativno djelovanje pojedinaca i župnih zajednica na području cijele biskupije.
Karitativno djelovanju u župnim zajednicama važno je za život župe i ishodište je za širi i sveobuhvatniji rad Biskupijskoga Caritasa.

 

Profil ustanove

CBM jest članica Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

CBM podupire rad župnih Caritasa po načelu subsidijarnosti.

CBM podupire volontersko zalaganje.

U interesu potrebnih CBM surađuje s drugim crkvenim i javnim institucijama te socijalnim organizacijama na ostvarenju pravednijega društva.

CBM se u svome radu i djelovanju oslanja na angažirane i kvalificirane suradnike koji su spremni doprinositi realizaciji zadaća i ciljeva formuliranih ovim smjernicama.

CBM podupire svoje suradnike u stručnoj i religioznoj izobrazbi.

CBM i suradnici obvezuju se doprinositi ozračju povjerenja. Ono se iskazuje u poštovanju osobe, u partnerskoj suradnji i konstruktivnu rješavanju konflikata.

 

Način djelovanja

CBM se u svom djelovanju ravna prema načelima Evanđelja i socijalnoga nauka Crkve.

U svom radu CBM vodi računa o dostojanstvu osobe i pravima čovjeka.

CBM promiče dostojanstvo i samostalnost pojedinca, obitelji i skupine.

CBM pruža pomoć za samopomoć.

CBM pruža pomoć pravično i nebirokratski.

Mjerilo za karitativno djelovanje CBM jest nevolja i teška sudbina potrebnika neovisno o njegovoj vjeri, naciji i političkom opredjeljenju.

CBM posebno skrbi za one koji nemaju pomoći ni od koga, koji se osjećaju izopćeni, osamljeni i odbačeni.

CBM se trudi nevolju na vrijeme prepoznati i pravovremeno djelovati.

CBM preispituje svoje usluge i prilagođava ih izmijenjenim okolnostima i potrebama.

CBM u svome radu djeluje i ekonomično u svrhu financiranja socijalnih projekata i ciljeva, za javnost transparentno, fleksibilno i kreativno.

CBM podupire ekumensku suradnju na socijalnom polju.

 
2009 - 2017. © sva prava pridržana - Caritas Mostar