ŽUPNI CARITAS

Papa Benedikt XVI. u enciklici «Deus caritas est» piše: «Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća svakog pojedinog vjernika, ali također zadaća cijele crkvene zajednice, i to na svim njezinim razinama: od mjesnih zajednica do partikularne Crkve i sve do opće Crkve u cjelini. Crkva i kao zajednica mora činiti ljubav. To ima za posljedicu da ljubav treba također biti organizirana kako bi predstavljala uređen oblik služenja.»

Kršćanski život u župi ima tri osnovne dimenzije: navještaj riječi Božje, slavljenje sakramenata, posebno Euharistije i svjedočenje djelotvorne ljubavi. Budućnost župnog pastorala ovisi o njihovoj povezanosti, prožimanju i zajedničkom rastu. I župnik i vjernici laici dužni su pored liturgije i kateheze živjeti i treću dimenziju; župnik jer je to sastavni dio njegove službe, a vjernik laik jer je po krštenju pozvan svjedočiti vjeru u prvom redu kroz ljubav prema bližnjemu. ŽUPNI CARITAS je pastoralno tijelo koje omogućava cijeloj župnoj zajednici da na organiziran način svjedoči kršćansku ljubav prema bližnjemu u potrebi. Pri tome ne smijemo zaboraviti da je Caritas sredstvo, a ne cilj našeg djelovanja. Posljednji cilj je da župa živi kao zajednica ljubavi i na taj način bude prepoznatljiva i vjerodostojna u svijetu.

S ciljem promicanja Župnoga Caritasa, Biskupijski Caritas: 
  • pomaže osnivanje i razvoj Župnoga Caritasa kao temeljne strukture Biskupijskoga Caritasa;
  • pomaže osmišljavanje i sustavno organiziranje karitativnoga rada po župama;
  • pomaže senzibiliziranje članova župne zajednice i svih ljudi dobre volje na dragovoljni rad;
  • pruža konkretnu potporu karitativnom radu u župi;
  • koordinira karitativno djelovanje u biskupiji.
«Deus Charitas est – Bog je Ljubav.»
(1Iv 4,16)
Caritasov upravni i socijalni centar                   
Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
e-mail: caritas-mostar@tel.net.ba 
www.caritas-mostar.ba
0 0